Právne služby

Právne služby

Trestné právo

Zastupovanie v trestných konaniach, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.

Občianske právo

Zastupovanie v občiansko-právnych sporoch, v mimosúdnych sporoch, vyhotovovanie zmlúv.


Rodinné právo

Rozvody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, úprava rodičovských práv, zastupovanie v súdnom konaní

Obchodné právo

Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch, mimosúdne riešenia sporov, založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Všetky poskytované právne služby sú účtované v zmysle Vyhlášky č.655/2004 Z.z. o odmenách advokátov.